DELO ZÁRUKA PLUS PRE EURÓPU

Semi on highway
MOTOROVÉ OLEJE PRE DIESELOVÉ MOTORY DO NÁROČNÝCH PODMIENOK

Záruka zahŕňa všetky dieselové motory pre cestné a terénne automobily (vyrobené v Európe a mimo jej územia), pre ktoré sa odporúčajú špecifické klasifikácie ACEA alebo špecifikácie výrobcov originálnych dielov a stupeň viskozity SAE, ktorý Produkt spĺňa. Táto záruka zostane navyše platná pre motorové oleje Delo pre náročné podmienky používané v programoch predĺžených intervalov výmeny, pokiaľ sú schválené výrobcom motora. Musíte vykonávať pravidelnú analýzu oleja, aby bolo možné stanoviť optimálny interval výmeny oleja, a monitorovať prevádzku zariadenia.

Produkty zahŕňajú: Delo 400 MGX, Delo 400 RDE, Delo 400 RDS, Delo 400 SP, Delo 400 XLE HD, Delo 400 XLE, Delo 400 XSP, Delo Gold Ultra E, Delo Gold Ultra S a Delo Gold Ultra T.

PREVODOVÉ OLEJE, OLEJE PRE NÁPRAVY A KVAPALINY PRE PREVODOVKY

Záruka zahŕňa všetky manuálne prevodovky, nápravy a náboje kolies vyrobené v Európe a mimo jej územia použité na ťažkých nákladných vozidlách (nad 3,5 t) alebo iných triedach vozidiel, pri ktorých je použitie Produktov v súlade s príslušným profilom podľa dátového listu Produktu Chevron v súvislosti s daným zariadením. Táto záruka zostane navyše platná pre motorové oleje používané v programoch predĺžených intervalov výmeny, pokiaľ sú schválené výrobcom motora. Musíte vykonávať pravidelnú analýzu oleja, aby bolo možné stanoviť optimálny interval výmeny oleja, a monitorovať prevádzku zariadenia.

Produkty zahŕňajú: Delo Syn-AMT XV, Delo Syn-MTF XZ, Delo Syn-AMT XDT, Delo Gear TDL, Delo Syn-TDL a Delo TorqForce.

Large Dump Truck
MAZANÉ LOŽISKÁ A PIATE KOLESÁ

Záruka zahŕňa komponenty ťažkých nákladných vozidiel vyrobené v Európe a mimo jej územia, ktoré sú mazané a chránené tukmi podľa pokynov výrobcov.

Produkty zahŕňajú: Delo Starplex EP 2, Delo Grease MM EP 2, Texaco Hytex EP 2 LF a Texaco Molytex EP 2.

CHLADIVÁ/NEMRZNÚCE ZMESI

Záruka zahŕňa všetky chladiace systémy ťažkých nákladných vozidiel vyrobené v Európe a mimo jej územia udržiavané a prevádzkované v súlade s odporúčaniami ich príslušných výrobcov.

Produkty zahŕňajú: Delo XLC Antifreeze/Coolant a Delo XLC PG Antifreeze/Coolant.

Spoločnosť Chevron podľa vlastného uváženia bezplatne vymení alebo vráti kúpnu cenu za akýkoľvek Produkt Delo alebo Texaco, ktorý nevyhovuje tejto záruke.

Okrem toho spoločnosť Chevron preplatí opravu poškodenia (iba diely a prácu) vášho zariadenia, na ktoré sa vzťahuje záruka a na ktorom vznikla škoda priamo následkom zlyhania Produktu Delo alebo Texaco od spoločnosti Chevron, pokiaľ bolo zariadenie používané za normálnych prevádzkových podmienok a udržiavané v súlade s odporúčaniami výrobcu (vrátane výberu maziva). Táto záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré nie sú zahrnuté v popise krytého zariadenia uvedenom vyššie, ani na zariadenia poškodené následkom stavu, ktorá nesúvisí s používaním Produktu, je výsledkom bežného alebo predpokladaného opotrebovania, alebo výkon Produktu ovplyvnilo použitie iných produktov (vrátane použitia dodatočnej aditivácie).

Ak chcete podať záručnú reklamáciu, musíte predložiť záznamy, že bolo zariadenie servisované v intervaloch odporúčaných výrobcom. Okrem toho budete musieť predložiť vzorku maziva alebo chladiva z poškodeného zariadenia a umožniť spoločnosti Chevron alebo jej zástupcovi skontrolovať prevádzkové záznamy zariadenia a otestovať zariadenie a jeho poškodené diely.

Označenie „Chevron“ v rámci tejto záruky znamená „Chevron Belgium N.V.“. Táto záruka pokrýva iba poškodenie vášho zariadenia (iba diely a práca), ako je uvedené vyššie. Okrem toho, ako je výslovne uvedené v tejto Delo záruke Plus pre Európu, spoločnosť Chevron neposkytuje žiadne ďalšie záruky, či už výslovné alebo implicitné, fakticky alebo na základe zákona, na popis Produktov, ich kvalitu, predajnosť alebo vhodnosť na konkrétny účel, ani iné skutočnosti. Spoločnosť Chevron nenesie zodpovednosť voči vám ani iným osobám za žiadne mimoriadne, následné, náhodné alebo nepriame straty alebo škody, ktoré vznikli následkom používania Produktov. Táto záruka sa riadi zákonmi štátu Belgicko a dátum platnosti je 01.02.18.

V prípade, že sa vyskytne zlyhanie zariadenia, tím technickej podpory spoločnosti Chevron vám pomôže zistiť príčinu problému. Ak nejde o zlyhanie Produktu Chevron, poskytneme vám výsledky našich analýz na pomoc so zistením príčiny zlyhania.